Ankieta

Czy w Gminie istnieje potrzeba realizacji projektów podnoszących kwalifikacje zawodowe


wyniki

Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BAKAŁARZEWIE

o naborze na stanowisko: pracownik socjalny

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bakałarzewie

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Liczba etatów: 1

1.Wymagania niezbędne:

• wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu

pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008 r. Nr 27, poz.158),

•obywatelstwo polskie,

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz umiejętność interpretacji przepisów,

• umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),

•znajomość programu POMOST,

•umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,

•umiejętność pracy w zespole,

•odporność na stres,

•zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,

•aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,

•dyspozycyjność, umiejętność negocjacji,

•gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

• w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony /lub nieokreślony

• praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

• miejsce pracy znajduje się budynku Urzędu Gminy Bakałarzewo, oraz w środowisku na terenie gminy.

•przewidywany termin zatrudnienia to 11 lipiec 2022r.

4.Zakres obowiązków:

Do zakresu obowiązków pracownika socjalnego należy między innymi:

•praca socjalna w środowisku,

•dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

•udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną

trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

•pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

• udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa,

•współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

•rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne środki, możliwości uprawnienia, poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych instytucji,

kompletowanie dokumentacji oraz opracowywanie planów pomocy dla osób potrzebujących.

•realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z innych ustaw.

. obsługa dodatków mieszkaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest zobowiązany:

•kierować się zasadami etyki zawodowej,

•kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności

i prawa tych osób do samostanowienia,

•przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,

•udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

•zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

•podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie

5.Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej

•list motywacyjny,

•kwestionariusz osobowy

•kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

•oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

•oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,

•oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści:

„Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

•oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Uwaga:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych oraz własnoręcznym podpisem.

 

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty składać w zamkniętej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bakałarzewie ul .Rynek 3 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – pracownik socjalny” w nieprzekraczalnym terminie do 07.07.2022 roku  godz. 9:00 ( decyduje data faktycznego wpływu do ośrodka). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

GOPS w Bakałarzewie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa.

 


 

 


Wrzesień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Licznik odwiedziń: 82564