Ankieta

Czy w Gminie istnieje potrzeba realizacji projektów podnoszących kwalifikacje zawodowe


wyniki

Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY 

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BAKAŁARZEWIE

o naborze na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bakałarzewie

 

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na cały etat.

Termin zatrudnienia: od 11 lipca 2022 roku

Miejsce wykonywania usługi: teren Gminy Bakałarzewo

Wymagania niezbędne:

1)Kandydat/ka powinna/en posiadać:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna i udokumentuje co najmniej 2-letni staż pracy, lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3( Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, liczbę godzin i zakres programowy szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, oraz kwalifikacje osób, które mogą prowadzić szkolenia, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania zadań przez asystenta rodziny )i udokumentuje co najmniej 2 letni staż pracy, w tym roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej/jemu zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej/jego wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była/był skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5) Prawo jazdy kat „B”

Wymagania pożądane:

 

1)doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi lub rodziną, staż lub praktyka na podobnym stanowisku

2)umiejętność pracy z dziećmi i rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej

 

3)zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, samodzielność w działaniu, wykazywanie własnej inicjatywy w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

 

4)umiejętność pracy w zespole i współpracy z innymi jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

 

 Zakres obowiązków asystenta rodziny:

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą zespołu interdyscyplinarnego , lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagane dokumenty:

1.CV

2.List motywacyjny

3.Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, staż, doświadczenie zawodowe.

4.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych

5.Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe

6.Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona

7.Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

*wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

 

” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać osobiście lub korespondencyjnie do dnia 08.07.2022 roku, do godziny 10.00 z adnotacją: „Asystent Rodziny 2022” na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakałarzewie, ul. Rynek 3,  16-423 Bakałarzewo

 

 Dokumenty osób, które nie zostały zakwalifikowane nie będą odsyłane.

 

                                         Maria Szwejser –  Kierownik GOPS w Bakałarzewie

 


Wrzesień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Licznik odwiedziń: 82548